Sanatsal Etk

Istanbul Gelişim Kres e?itim progra? bilim ve sanat temelli bir programd?r. Istanbul Gelişim Kreş ;Sanat E?itimi" asl?nda "Sanatla E?itim" anlam?nda kullanmaktad?r. Amaç "sanat e?itimi de?il sanatla e?itimdir." 

Sanatla e?itim ö?rencilerimizde;

  • Tüm zihinsel yeti ve süreçleri,
  • Duyu, duyum ve alg?lama,
  • ?mgeleme, dü?ünme ve ça?r???m gibi süreçleri e?itmek demektir.

Okul öncesi dönemde sanatla e?itimin çe?itli yakla??mlara göre anlam? ve de?eri:

  • Psikolojik yakla??m sanat?, çocuklar?n içsel dünyas?n?n yans?mas? olarak görmektedir.
  • Bili?sel yakla??m ise sanat? çocuklar?n dünya hakk?nda genel bilgi yap?s? olarak de?erlendirirken,
  • Bir ba?ka yakla??mda sanat e?itimi, çocuklar?n öz geli?imlerini ifade etmekte ve çocuklar?n içinde ya?ad?klar? toplumla kendileri aras?ndaki ili?kiyi anlayabilmelerini, kendilerini ifade edebilmelerini ve toplumla ileti?im kurabilmelerini kapsamaktad?r.

Sanatla e?itimin kazan?mlar?:

  • Çocuklar?n kendilerini ve dünyay? anlama yetenekleri artar.
  • Çocu?un sanat ürünü olu?turma süreci kendi ya?am?na anlam vermesini sa?lar.
  • Çocuklara bireysel fikirlerini ve duygular?n? ifade etmelerine f?rsat verir.
  • Çocuklar?n estetik duygusunu ve yarat?cl?klar?n? geli?tirir.

Etkinlik Listesine Geri Git.